Select your language

ພະນັກງານຂາຍ 01 ຕຳເເໜ່ງ

 • ເງື່ອນໄຂຜູ້ສະໝັກ.   APPLY NOW
 1. ບໍ່ຈຳກັດເພດ(ເພດທີສາມພິຈາລະນາເປັນພິເສດ).
 2. ອາຍຸ 20-30ປີ.
 3. ຈົບການສຶກສາລະດັບຊັ້ນສູງຂື້ນໄປ.
 4. ສາມາດນໍາໃຊ້ Microsoft office ໄດ້ດີ.
 5. ມີມະນຸດສຳພັນດີສາມາດເຮັດວຽກເປັນທີມໄດ້.
 6. ສາມາດສື່ສານພາສາທີສາມໄດ້(ພິຈາລະນາເປັນພິເສດ)
 7. ນັກສຶກສາຈົບໃໝ່ກໍ່ສາມາດສະໝັກໄດ້.
 8. ມີປະສົບການມາກ່ອນ(ພິຈາລະນາເປັນພິເສດ).

ພະນັກງານການຕະຫຼາດ 02 ຕຳເເໜ່ງ

 • ຮັບສະໝັກງານ 2 ຕຳເເໜ່ງ:   APPLY NOW
 1. ພະນັກງານການຕະຫຼາດ 02 ຕຳເເໜ່ງ.
 • ເງື່ອນໄຂຜູ້ສະໝັກ.
 1. ບໍ່ຈຳກັດເພດ(ເພດທີສາມພິຈາລະນາເປັນພິເສດ).
 2. ອາຍຸ 20-30ປີ.
 3. ຈົບການສຶກສາລະດັບຊັ້ນສູງຂື້ນໄປ.
 4. ສາມາດນໍາໃຊ້ Microsoft office ໄດ້ດີ.
 5. ມີມະນຸດສຳພັນດີສາມາດເຮັດວຽກເປັນທີມໄດ້.
 6. ສາມາດສື່ສານພາສາທີສາມໄດ້(ພິຈາລະນາເປັນພິເສດ)
 7. ນັກສຶກສາຈົບໃໝ່ກໍ່ສາມາດສະໝັກໄດ້.
 8. ມີປະສົບການມາກ່ອນ(ພິຈາລະນາເປັນພິເສດ).

Digital Marketing

INSEE HUB

Digital Marketing.   APPLY NOW

 • ພັດທະນາຍຸດທະສາດການຕະຫຼາດທີ່ສອດຄ່ອງກັບເປົ້າຫມາຍທຸລະກິດຂອງອົງການ
 • ຈັດການແລະດໍາເນີນການໂຄສະນາໃນຊ່ອງທາງດິຈິຕອນຕ່າງໆ, ລວມທັງອີເມວ, ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ, ເຄື່ອງຈັກຊອກຫາ, ແລະການສະແດງໂຄສະນາ
 • ວັດຜົນ ແລະ ລາຍງານກ່ຽວກັບການປະຕິບັດງານຂອງການໂຄສະນາການຕະຫຼາດດິຈິຕອນ, ແລະປະເມີນຜົນຕໍ່ເປົ້າຫມາຍ (ROI ແລະ KPIs)
 • ດໍາເນີນການກ່ຽວກັບ Market research ແລະ ວິເຄາະແນວໂນມທາງການຕະຫຼາດເພື່ອເພີ່ມໂອກາດໃນການຕະລາດແບບໃຫມ່ ແລະ ພັດທະນາໃຫ້ດີຂື້ນ

Insee hub Graphic Designer/Video Creator

INSEE HUB

Graphic Designer/Video Creator APPLY NOW

ຫນ້າທີ່ຮັບຜິບຊອບຫລັກ/ Key Responsibilities:

 • ອອກແບບພາບນິ້ງ ແລະ ພາບເຄື່ອນໄຫວ
 • ອອກແບບສື່ສິ່ງພິມ ແລະ ເວັບໄຊຕ່າງໆ
 • ອອກແບບຕາມຄອນເຊັບຂອງ Brand
 • ຈັດວາງ Layout ໂຕໜັງສື ແລະ ຮູບພາບ ສຳລັບງານກາບຟີກ
 • ຂຽນ Story Board ຕາມທີ່ໄດ້ມອບໝາຍ
 • ຖ່າຍວີດີໂອ ແລະ ຕັດຕໍ່ພາບລົງ social media ເຊັ່ນ: Youtube, Facebook, Tiktok ເປັນຕົ້ນ
 • ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບການຕະຫຼາດ, ມີຄວາມເຂົ້າໃຈໂຈດ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາພ້ອມສະໜັບສະໜຸນການຕະຫຼາດໃນການສົ່ງເສີມທຸລະກິດປະຕິບັດວຽກງານອື່ນໆໄດ້ ທີ່ຫົວໜ້າສາຍງານມອບໝາຍ